URM: Rusija skleidžia dezinformaciją

lzinios.lt 2014-01-16

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) rei­ka­lų tei­gia, kad Ru­si­jos URM an­tra­die­nį pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me apie žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos pa­dė­tį pa­tei­kia klai­din­gą in­for­ma­ci­ją.

Su­si­rū­pi­ni­mas dėl klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos iš­sa­ky­tas ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sia­me URM Jung­ti­nių Tau­tų, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir žmo­gaus tei­sių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Os­ka­ro Ju­sio ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je mi­nis­tro pa­ta­rė­jo Dmi­tri­jaus Ma­siu­ko su­si­ti­ki­me, pra­ne­šė URM.

„Šis pra­ne­ši­mas yra ne­ob­jek­ty­vus ap­ta­ria­mos te­mos at­žvil­giu, sklei­džia de­zin­for­ma­ci­ją apie pro­ce­sus Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir mū­sų ša­ly­je. Ja­me taip pat ban­do­ma gin­čy­ti es­mi­nius Lie­tu­vos is­to­ri­jos fak­tus, ne­pri­pa­žįs­tant to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų. Lie­tu­va ka­te­go­riš­kai pa­žy­mi, kad to­kie Ru­si­jos ver­ti­ni­mai ir ban­dy­mas pa­teik­ti ne­tei­sin­gas is­to­ri­jos ir ki­tų ap­lin­ky­bių in­terp­re­ta­ci­jas, pri­si­den­giant žmo­gaus tei­sių te­ma, yra ne­priim­ti­ni ir ne­tu­ri nie­ko bend­ra su žmo­gaus tei­sių pa­dė­ties pa­sau­ly­je ana­li­ze ar ver­ti­ni­mu“, – tei­gė O.Ju­sys.

Pa­sak O.Ju­sio, Ru­si­jos pra­ne­ši­me apie Lie­tu­vą pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja yra ne­tiks­li, klai­di­nan­ti ar­ba aki­vaiz­džiai ne­ati­tin­kan­ti ti­kro­vės. Ten­den­cin­gai pa­tei­kiant fak­tus Lie­tu­va smer­kia­ma už įvai­rius žo­džio ir spau­dos lais­vės ap­ri­bo­ji­mus, ne­pag­rįs­tai kal­ti­na­ma tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sių pa­žei­di­mais švie­ti­mo sri­ty­je bei drau­di­mu pre­zi­den­to rin­ki­muo­se sa­vo kan­di­da­tū­rą teik­ti ne lie­tu­vių kil­mės as­me­nims.

"Su­si­da­ro įspū­dis, kad pa­žy­mo­je žmo­gaus tei­sių klau­si­mai po­li­ti­zuo­ti ir pa­tei­kia­mas iš­kreip­tas si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mas", - sa­ko­ma Lie­tu­vos URM ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.