Konstitucinis Teismas: Seimas nepagrįstai reikalauja generalinio prokuroro ataskaitos

lzinios.lt 2014-01-16

Sei­mas ne­ga­li iš ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro rei­ka­lau­ti at­as­kai­tos, ku­riai rei­kė­tų par­la­men­to ar Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo, nes tai prieš­ta­rau­ja pro­ku­ro­ro ne­prik­lau­so­mu­mui, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jos tei­gi­mu, šis iš­aiš­ki­ni­mas reiš­kia, kad Sei­mas ne­tei­sė­tai nu­sta­tė, jog par­la­men­ta­rų ne­pri­ta­ri­mas ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro at­as­kai­tai ga­li tap­ti pa­grin­du pre­zi­den­tui at­leis­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą.

"Ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti to­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, pa­gal ku­rį (...) ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras bū­tų įpa­rei­go­tas teik­ti to­kias at­as­kai­tas apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros veik­lą, ku­rioms Sei­mas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas ar Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pri­tar­ti", - pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

Anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, to­kios par­ei­gos nu­sta­ty­mas reikš­tų ki­ši­mą­si į pro­ku­ro­rų veik­lą ir pro­ku­ro­rų ne­prik­lau­so­mu­mo var­žy­mą.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė, kad ne­be­li­ko abe­jo­nių, jog Sei­mas tu­ri keis­ti Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mą ir Sei­mo sta­tu­tą.

"Tu­ri bū­ti sku­biai da­ro­mi įsta­ty­mo ir Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mai", - žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.