Aras Mockus. Baigtas elektros jungties į Švediją statybų pirmasis etapas

lzinios.lt 2013-11-20

Lap­kri­čio 19 die­ną baig­tas įgy­ven­din­ti pir­ma­sis elek­tros jung­ties į Šve­di­ją pro­jek­to „Nord­Balt“ eta­pas. Šis stra­te­gi­nis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2015 me­tų pa­bai­gos. Jung­tis bū­ti­na no­rint kur­ti bend­rą Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių elek­tros rin­ką. „Nord­Balt“ pro­jek­tas įtrauk­tas į Sei­mo pa­tvir­tin­tą Na­cio­na­li­nę ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją.

„Lie­tu­vai svar­bu tu­rė­ti bent ke­lias elek­tros tie­ki­mo al­ter­na­ty­vas, šiuo at­ve­ju – ku­ria­mas elek­tros tink­las su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis“, - kal­bė­jo per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus Litg­rid“ pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo gru­pės va­do­vas Ri­man­tas But­kus.

Pa­grin­di­nis elek­tros jung­ties sta­ty­bos dar­bų už­sa­ko­vas – Šve­di­jos bend­ro­vė ABB. Įver­ti­nus bend­ro­vių pa­teik­tus spren­di­mus, kaip nu­ties­ti vamz­dy­nus per itin su­dė­tin­gą Kur­šių ma­rių dug­ną, at­siž­vel­gus į kli­ma­to ir te­ri­to­ri­jos ypa­tu­mus, pir­ma­jam eta­pui įgy­ven­din­ti bu­vo pa­si­rink­tos dvi įmo­nės – Vo­kie­ti­jos įmo­nė „LMR Dril­ling“ ir Lie­tu­vos įmo­nė „Kau­no du­jo­te­kio sta­ty­ba“.

 

„Ši jung­tis yra su­dė­ti­nė vi­so „Nord­Balt“ pro­jek­to da­lis. Dvie­jų vamz­džių, ku­rių kiek­vie­no il­gis sie­kia 1700 me­trų, klo­ji­mo dar­bus at­li­ko­me per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką, pro­jek­tą įgy­ven­di­no­me per dau­giau nei mė­ne­sį. Nuo­la­tos dir­bo 50 žmo­nių ko­man­da, ku­rią su­da­rė dar­buo­to­jai iš Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Lie­tu­vos. Prieš tai su par­tne­riais iš Vo­kie­ti­jos dau­giau kaip 8 mė­ne­sius at­li­ko­me par­en­gia­muo­sius dar­bus, ana­li­za­vo­me vi­są Kur­šių ne­ri­jos geo­lo­gi­ją ir spe­ci­fi­ką“, - sa­kė „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­bos“ at­sto­vas Pe­tras Sa­ba­lys.

Pa­sak jo, ren­gian­tis pro­jek­tui įmo­nės tu­rė­jo įver­tin­ti ir tai, kad vi­si dar­bai bus at­lie­ka­mi Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, ku­ris yra įtrauk­tas į UNES­CO sau­go­mų pa­sau­lio vie­to­vių pa­vel­do są­ra­šą.

Įmo­nės „LMR Dril­ling“ di­rek­to­rius Erns­tas Feng­le­ris tei­gė, jog įmo­nė pir­mą kar­tą dir­bo to­kio­mis su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis. „Mū­sų nau­do­ja­mos tech­no­lo­gi­jos pa­lie­ka mi­ni­ma­lų „pri­si­lie­ti­mą“ prie gam­tos. Vi­są pur­vą ir me­džia­gas, ku­rios at­si­ran­da grę­žiant – iš­ve­ža­me uti­li­zuo­ti į už Klai­pė­dos esan­čią spe­cia­lią vie­tą“, - sa­kė jis.

Vo­kie­tis gy­rė Lie­tu­vos ko­le­gų pro­fe­sio­na­lu­mą ir po­žiū­rį į dar­bą.

Ak­ci­nės bend­ro­vės „Litg­rid“ at­sto­vas tei­gė ne­si­ti­kė­jęs, kad dar­bai bus įgy­ven­din­ti per to­kį trum­pą lai­ką. „Ma­nė­me, kad dar­bus įgy­ven­din­ti bus su­dė­tin­giau, ta­čiau pro­jek­to įgy­ven­din­to­jų tech­ni­niais pa­jė­gu­mais bu­vo la­bai ge­ras“, - kal­bė­jo R. But­kus.

Pla­nuo­ja­ma, kad at­ra­sis pro­jek­to „Nord­Balt“ eta­pas bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ti 2014 me­tų ko­vo mė­ne­sį.