Roberta Tracevičiūtė. Lietuvoje V.Uspaskicho kelionės į Rusiją sukėlė klausimų

lzinios.lt 2013-11-20

Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai ste­bi­si pa­sta­ruo­ju me­tu daž­no­mis par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ke­lio­nė­mis į Ru­si­ją ir ma­no, kad jis tu­rė­tų vie­šai nu­ro­dy­ti to­kių iš­vy­kų tiks­lus. Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas aiš­ki­na, kad į gim­ti­nę V.Us­pas­ki­chą ge­na svar­būs šei­mos rei­ka­lai.

Va­kar ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti V.Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Leis­ti pa­trauk­ti jį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pra­šo­ma dėl ne­pa­gar­bos teis­mui. Tie­sa, Sei­mas ne­pri­ta­rė lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl su­ti­ki­mo V.Us­pas­ki­chą pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę su­da­ry­mui.

V.Us­pas­ki­chas par­la­men­to ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo, nes iki šeš­ta­die­nio lan­ko­si Ru­si­jo­je. Pa­sta­ruo­ju me­tu šio­je ša­ly­je Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas – ga­na daž­nas sve­čias. Nuo lie­pos mė­ne­sio jis gim­ti­nė­je jau bent tris kar­tus lan­kė­si as­me­ni­niais rei­ka­lais, taip pat du kar­tus ten vy­ko į ko­man­di­ruo­tes.

 

Ki­lo įvai­rių minčių

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­die­nį spręs­da­ma, ar iš­leis­ti V.Us­pas­ki­chą į ke­lio­nę, par­la­men­to val­dy­ba ne­ren­gė po­sė­džio, o bal­sa­vo apk­lau­sos bū­du. „Ir, kiek su­pran­tu, bal­sa­vo tuo me­tu, kai jis, ko ge­ro, jau ne­be­bu­vo Lie­tu­vo­je. Su jo ke­lio­nė­mis ši­taip vyks­ta jau ne pir­mą kar­tą“, - tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

A.Ku­bi­lius tei­gė, kad jam ne­bu­vo pa­teik­ti mo­ty­vai, ko­dėl V.Us­pas­ki­chas pa­sip­ra­šė iš­lei­džia­mas į Ru­si­ją. Jį taip pat ste­bi­na tai, kad į pri­va­čią ke­lio­nę „dar­bie­tis“ iš­leis­tas tuo me­tu, kai par­la­men­te vyks­ta po­sė­džiai. „Šiaip jau Sei­mo val­dy­bos pri­nci­pi­nė nuo­sta­ta yra ta, kad į to­kias ke­lio­nes to­mis sa­vai­tė­mis, kai vyks­ta po­sė­džiai, Sei­mo na­riai nė­ra iš­lei­džia­mi“, - pa­brė­žė A.Ku­bi­lius.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris pa­žy­mė­jo, kad V.Us­pas­ki­cho ke­lio­nės į Ru­si­ją pa­daž­nė­jo, kai va­sa­rą šis po­li­ti­kas bu­vo nu­teis­tas va­di­na­mo­jo­je Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je. „Ar tai reiš­kia, kad vyks­ta­ma ko­kių nors po­li­ti­nių kon­sul­ta­ci­jų, ar tai reiš­kia, jog gal­vo­ja­ma apie vers­lo per­kė­li­mą, man su­nku pa­sa­ky­ti. Jis pats tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti“, - tei­gė A.Ku­bi­lius.

Jo ma­ny­mu, ne­blo­gą idė­ją pa­siū­lė jo frak­ci­jos ko­le­ga Jur­gis Raz­ma, ku­ris svars­tė, kad gal­būt ver­ta ne į Eu­ro­pos Są­jun­gos ar NA­TO ša­lis vyks­tan­tiems Sei­mo na­riams nu­ma­ty­ti prie­vo­lę dek­la­ruo­ti to­kių ke­lio­nių tu­ri­nį ir bu­vu­sius su­si­ti­ki­mus. Esą par­la­men­ta­rai tu­ri elg­tis taip, kad jų veik­la ne­kel­tų klau­si­mų ir abe­jo­nių.

De­ta­lių neatskleidžia

Su V.Us­pas­ki­chu va­kar su­si­siek­ti te­le­fo­nu ne­pa­vy­ko. Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys pik­ti­no­si, kad kon­ser­va­to­riams ko­le­gos iš­vy­ka su­kė­lė klau­si­mų. Pa­sak jo, Sei­mo val­dy­bos na­riai bu­vo in­for­muo­ti apie ke­lio­nės mo­ty­vus. „Vis­kas pa­aiš­kin­ta, ir jiems ne­tu­rė­tų kel­ti jo­kių abe­jo­nių. Jei­gu jiems ky­la dar ko­kių ki­to­kių klau­si­mų, vis­kas dar kar­tą ga­li bū­ti pa­aiš­kin­ta val­dy­bos for­ma­tu“, - ti­ki­no jis.

V.Gap­šys pa­žy­mė­jo, kad V.Us­pas­ki­chas į Ru­si­ją iš­vy­ko dėl la­bai rim­tų šei­mos rei­ka­lų. Ko­kių kon­kre­čiai - jis nu­ro­dy­ti ne­no­rė­jo teig­da­mas, kad jie - as­me­ni­niai. V.Gap­šį su­pyk­dė klau­si­mai apie anks­tes­nes ko­le­gos ke­lio­nes į gim­ti­nę. Jis pri­mi­nė, kad va­sa­rą V.Us­pas­ki­chas vy­ko į ma­mos lai­do­tu­ves. Ki­tos ke­lio­nės esą taip pat bu­vo su­si­ju­sios su mi­ru­sio žmo­gaus pa­ger­bi­mu pa­gal sta­čia­ti­kių tra­di­ci­jas. „Ką jūs dar no­ri­te iš to žmo­gaus iš­peš­ti? Ką jis tu­ri jums pra­neš­ti, kai sto­vi prie ka­po? Kon­ser­va­to­riai vis­ką ži­no, o jūs pu­čia­te tą pa­tį klau­si­mą, ku­ris yra ir taip vi­siems iš­aiš­kin­tas. Tu­rė­ki­te nors kiek są­ži­nės to žmo­gaus at­žvil­giu“, - py­ko V.Gap­šys.