Raimonda Ramelienė. Seime vėl keliamos populizmo vėliavos

lzinios.lt 2013-11-19

Par­la­men­ta­rų at­šau­ki­mo bo­ta­gu už­si­mo­ju­sios Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ini­cia­ty­vas po­li­ti­kai va­di­na pi­giu po­pu­liz­mu. Tei­sės eks­per­tai pers­pė­ja, kad įtei­si­nus to­kį me­cha­niz­mą Sei­mo na­riai tap­tų įvai­rių in­te­re­sų gru­pių ver­gais.

Sei­mo na­rių at­šau­ki­mo me­cha­niz­mo su­kū­ri­mas, kaip ir par­la­men­ta­rų skai­čiaus ma­ži­ni­mas, rin­kė­jų am­žiaus jau­ni­ni­mas, po­li­ti­kų psi­chi­nės svei­ka­tos pa­ti­kra, – to­li gra­žu ne vi­si šū­kiai, ku­rių įkvėp­tos par­ti­jos kau­na­si dėl val­džios man­da­tų. Pri­si­mi­nu­si “dar­bie­čių” rin­ki­mų pa­ža­dus Sei­mo pir­mi­nin­kė ir Dar­bo par­ti­jos ly­de­rė L.Grau­ži­nie­nė vėl pra­bi­lo apie ga­li­my­bę įtei­sin­ti par­ei­gų ne­vyk­dan­čio Sei­mo na­rio at­šau­ki­mą. To­kias Sei­mo va­do­vės ini­cia­ty­vas jos ko­le­gos par­la­men­ta­rai sie­ja su ar­tė­jan­čiais pre­zi­den­to ir to­les­niais rin­ki­mais. Tuo me­tu tei­sės ži­no­vai pers­pė­ja apie to­kių po­pu­lis­ti­nių pro­jek­tų, ga­lin­čių iš­ba­lan­suo­ti Kons­ti­tu­ci­ją, pa­vo­jin­gu­mą.

 

Rin­ki­mai ne­si­baig­tų

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį kal­bė­da­ma per ra­di­ją L.Grau­ži­nie­nė pra­ne­šė, kad “grei­čiau­siai bus ini­ci­juo­ta dar­bo gru­pė”, ku­riai bus pa­ves­ta su­kur­ti Sei­mo na­rio at­šau­ki­mo me­cha­niz­mą. “Jei­gu rin­kė­jai ma­to, kad ti­krai tas Sei­mo na­rys vi­siš­kai ne­tin­ka­mai vyk­do sa­vo par­ei­gas, rin­kė­jai tu­rė­tų tu­rė­ti tei­sę jį at­šauk­ti”, - tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kė. Ji pri­pa­ži­no, kad su­kur­ti to­kį me­cha­niz­mą ne­bus leng­va. „Gal­būt vėl rei­kės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, bet gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja, kad ti­krai jau yra at­ve­jų, kai rei­kia ši­tą me­cha­niz­mą tu­rė­ti“, - sa­kė L.Grau­ži­nie­nė. Pa­sak par­la­men­to va­do­vės, šia te­ma Sei­me bus su­reng­tos dis­ku­si­jos.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko tei­gi­mu, de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se to­kio at­šau­ki­mo me­cha­niz­mo nė­ra. “Net ne­ži­nau, kaip rei­kė­tų Kons­ti­tu­ci­ją tai­sy­ti”, - su­si­rū­pi­ni­mo ne­slė­pė J.Sa­ba­taus­kas. Pa­sak jo, ana­lo­giš­kas me­cha­niz­mas bu­vo su­gal­vo­tas XVIII am­žiaus pa­bai­go­je pra­ncū­zų re­vo­liu­ci­jos lai­kais, kai Kon­ven­tas vie­nu me­tu bu­vo ir įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji, ir vyk­do­mo­ji, ir teis­mi­nė val­džia. “Ki­ta ver­tus, jei toks me­cha­niz­mas pas mus at­si­ras­tų, jis su­po­nuo­tų be­ga­li­nių rin­ki­mų lai­ko­tar­pį”, - LŽ sa­kė Sei­mo TTK pir­mi­nin­kas. Tuo­met, kaip pa­šmaikš­ta­vo J.Sa­ba­taus­kas, kur kas pa­pras­čiau bū­tų pa­si­nau­do­ti pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos 1927 me­tų pra­kti­ka ir aps­kri­tai pa­leis­ti Sei­mą.

Anu­lia­vo V. Če­pai­čio man­da­tą

Pa­sak Sei­mo TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo kon­ser­va­to­riaus Sta­sio Šed­ba­ro, Va­ka­rų tei­sė ne­ži­no to­kio da­ly­ko kaip par­la­men­to na­rio at­šau­ki­mas. “Eg­zis­tuo­ja rin­ki­mai, per ku­riuos žmo­nės spren­džia, ar po­li­ti­kas ver­tas jų pa­si­ti­kė­ji­mo”, - LŽ sa­kė S.Šed­ba­ras. Anot jo, Lie­tu­vo­je yra miš­ri rin­ki­mų sis­te­ma, to­dėl su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kaip ga­lė­tų bū­ti at­šauk­tas pa­gal par­ti­jos są­ra­šą iš­rink­tas as­muo. “Jei tai bus tai­ko­ma tik vien­man­da­ti­nin­kams, at­si­ras Sei­mo na­rių ne­ly­gy­bė”, - tei­gė TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas. S.Šed­ba­ro nuo­mo­ne, bet ko­kie mė­gi­ni­mai dėl at­šau­ki­mo me­cha­niz­mo keis­ti pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą nė­ra pers­pek­ty­vūs, nes pa­kis­tų vi­sa Kons­ti­tu­ci­jos kon­cep­ci­ja. “Sup­ran­ta­ma, vi­suo­me­nei to­kie siū­ly­mai pa­tin­ka. Po Ko­vo 11-osios pra­bė­go ne­daug lai­ko, to­dėl žmo­nės dar nė­ra įpra­tę gy­ven­ti de­mo­kra­ti­jos są­ly­go­mis. Ta­čiau pi­gus po­pu­liz­mas ti­krai ne­ku­ria sta­bi­lios ir pers­pek­ty­vios vals­ty­bės vi­zi­jos”, - pa­brė­žė S.Šed­ba­ras.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, par­la­men­ta­rų at­šau­ki­mo me­cha­niz­mas - prob­le­mi­nis da­ly­kas. “Tech­niš­kai įvyk­dy­ti at­šau­ki­mą pro­por­ci­nė­je rin­ki­mų sis­te­mo­je yra keb­lu”, - LŽ sa­kė VRK va­do­vas. Par­la­men­ta­rų at­šau­ki­mo ins­ti­tu­tas nu­ma­ty­tas Bal­ta­ru­si­jos įsta­ty­muo­se, ta­čiau Z.Vai­gaus­kas pri­si­pa­ži­no ne­gir­dė­jęs, kad ir juo bū­tų ka­da nors pa­si­nau­do­ta. VRK pir­mi­nin­kas pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je at­šau­ki­mo pro­ce­dū­rą mė­gin­ta pri­tai­ky­ti 1992 me­tais pa­aiš­kė­jus, jog tuo­me­ti­nis Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tas Vir­gi­li­jus Če­pai­tis tu­rė­jo są­sa­jų su KGB (bu­vo agen­tas Juo­zas). Vie­no­je Ma­ri­jam­po­lės apy­gar­dų tuo­met bu­vo su­reng­tas rin­kė­jų bal­sa­vi­mas dėl šio as­mens man­da­to pa­ti­kri­ni­mo. Po jo V.Če­pai­čio man­da­tas bu­vo anu­liuo­tas.

Iš­ba­lan­suo­tų Konstituciją

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, net gal­vo­ti apie at­šau­ki­mo me­cha­niz­mo įtei­si­ni­mą bū­tų ne­rim­ta, nes to­kie pro­jek­tai iš­ba­lan­suo­tų pa­čią Kons­ti­tu­ci­ją. “Jei toks me­cha­niz­mas bū­tų įves­tas, Sei­mo na­rys ne­ga­lė­tų bū­ti vi­sos tau­tos at­sto­vu. Jis tap­tų po­li­ti­nių par­ti­jų, vers­lo ar ki­tų in­te­re­sų gru­pių at­sto­vu”, - pa­brė­žė eks­per­tas. Pa­sak jo, pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja vos ke­lios vals­ty­bės, dau­gu­ma jų – Af­ri­ko­je, ku­rios yra įtei­si­nu­sios to­kį da­ly­ką. “Kaip mes, ci­vi­li­zuo­ta Eu­ro­pos vals­ty­bė, ga­lė­tu­me ei­ti to­kiu ke­liu?” - ste­bė­jo­si pro­fe­so­rius. V.Sin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą yra kons­ta­ta­vęs, kad “de­mo­kra­ti­nė­je tei­si­nė­je vals­ty­bė­je par­la­men­ta­ro at­šau­ki­mo aps­kri­tai ne­ga­li bū­ti”, ki­taip Sei­mo na­riai tap­tų val­do­mi. “Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją vi­si Sei­mo na­riai yra tau­tos at­sto­vai, ne­svar­bu, kaip iš­rink­ti – vien­man­da­tė­se ar dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Sa­vo dar­be jie tu­ri va­do­vau­tis Kons­ti­tu­ci­ja, vals­ty­bės in­te­re­sais ir sa­vo są­ži­ne, Sei­mo na­rio man­da­tas yra lais­vas”, - sa­kė pro­fe­so­rius.

V.Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kol Sei­mo na­rys są­ži­nin­gai at­lie­ka sa­vo par­ei­gas, jis yra vi­siš­kai sau­gus, kad jo­kie po­li­ti­kai, vers­lo gru­pės, rin­kė­jai – nie­kas jo ne­at­šauks. Ta­čiau jei par­la­men­ta­ras šiurkš­čiai pa­žeis­tų Kons­ti­tu­ci­ją, su­lau­žy­tų prie­sai­ką ar pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mą, eg­zis­tuo­ja ap­kal­tos pro­ce­dū­ra, lei­džian­ti su­dė­lio­ti vi­sus taš­kus.

Sei­mo na­riai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se. Sei­mą su­da­ro 141 po­li­ti­kas.