Vytautas Landsbergis: Pistoletas kišenėje

lzinios.lt 2013-11-16

Kai Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­sis­kel­bė vaikš­čio­jęs aną Sau­sį ap­link Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą su pis­to­le­tu ki­še­nė­je, kai ku­rie nu­si­vy­lę nū­die­ne jo po­li­ti­ne cen­zū­ra klau­sė pu­siau juo­kais: o ku­rioj pu­sėj p. B.Bra­daus­kas ta­da bu­vo su sa­vo šau­ny­ku? Šian­dien jis at­ro­do sto­vįs pra­sto­je pu­sė­je. Ta­čiau dėl anos in­for­ma­ci­jos yra ir to­les­nių klau­si­mų.

Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba ren­gė­si gy­ny­bai. Sa­va­no­riai tu­rė­jo ir ke­le­tą me­džiok­li­nių šau­tu­vų, nors M.Gor­ba­čio­vas bu­vo jau pa­va­sa­rį ap­dai­riai įsa­kęs kon­fis­kuo­ti. Po­ra graižt­vi­nių vamz­džių, gau­tų kad ir iš abie­jų po­nų B., 1991-ųjų sau­sį bū­tų la­bai pra­ver­tę. Bet po­nas B.Bra­daus­kas ne­tu­rė­jo šau­tu­vo, sto­vė­jo prie AT tik su pis­to­le­tu. Ką ži­nai, gal Ta­ry­bų Lie­tu­vos me­džio­to­jai ir to­kius var­to­da­vo, pa­vyz­džiui, pa­šau­tam brie­džiu­kui pri­baig­ti.

Ki­tas da­ly­kas - dis­lo­ka­ci­ja. Gin­tis ke­tin­ta par­la­men­te ir iš par­la­men­to. Švais­ty­ma­sis su gink­lu AT prie­igo­se ga­lė­jo bū­ti net pra­žū­tin­gas, kaip pa­slau­ga prieš­ui. Juk sa­vo lei­te­nan­tą V.Šac­kich pa­tys nu­šo­vė iš ke­lių cen­ti­me­trų į nu­ga­rą, kad tu­rė­tų kal­ti­ni­mui bent vie­ną "lie­tu­vių smo­gi­kų" au­ką.

Pri­si­mi­niau ir aš tu­rė­jęs ma­žą pis­to­le­tą, tik ne ki­še­nė­je. Ge­ro­kai anks­čiau, dar pa­va­sa­rį, bu­vau ga­vęs as­me­ni­nei gy­ny­bai iš vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro. Lai­mė, ne­iš­mė­gi­nau. Kai bai­gęs pir­mi­nin­ka­vi­mo lai­ko­tar­pį ati­da­viau gink­lą į mu­zie­jų, ten pa­ti­kri­no prieš pra­gręž­da­mi ir at­ra­do vamz­dy­je sker­są šo­vi­nį. Dėl įdo­mu­mo pykš­te­lė­jęs į orą, bū­čiau ga­vęs gink­lo spro­gi­mą. Tiek ži­nių. Re­gis, kai ku­rie VRM gink­li­nin­kai ga­lė­jo bū­ti įdo­mūs žmo­nės. Jų ir da­bar ke­li ar ke­lio­li­ka gal­būt vaikš­to ap­link Sei­mą.

Yra šau­dan­čių iš por­ta­lų. Ba­ta­lio­nas me­cha­ni­zuo­tų ko­men­ta­to­rių ir taip to­liau. Di­de­lio šmeiž­to pre­ven­ci­ja nū­nai kai ką su­er­zi­no. Kad po­li­ti­nės pro­vo­ka­ci­jos pro­jek­tuo­ja­mos ir pa­lei­džia­mos nuo­lat, ano­kia čia pa­slap­tis nei pi­lie­čiams, nei vals­ty­bei. Da­bar im­ta skelb­ti, jog tai vals­ty­bės pa­slap­tis, ir STT grie­bė­si tea­tra­li­zuo­tų ak­ci­jų prieš žur­na­lis­tus. Jau jo­kio dė­me­sio ne­ma­to­me Lie­tu­vai gy­vy­biš­ko su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lo di­ver­si­joms ir sa­bo­ta­žui.

Ir ma­nyk, žmo­gau, kad tai vien gam­tos reiš­ki­niai, ar­ti­mi mė­gė­jiš­kai me­džiok­lei.