VLKK: įstatymo projektas praktiškai įteisintų dvikalbystę

lzinios.lt 2013-11-14

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) pa­tei­kė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­sta­bų dėl jos siū­lo­mo Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pro­jek­to. VLKK nuo­mo­ne, kai ku­rios įsta­ty­mo pro­jek­tų nuo­sta­tos, jei­gu bū­tų įgy­ven­din­tos, pa­žeis­tų lie­tu­vių kal­bos, kaip vals­ty­bi­nės kal­bos, sta­tu­są ir prieš­ta­rau­tų Kons­ti­tu­ci­jai.

Tie­sa, at­ro­do, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas taip ir ne­bus siū­lo­mas Sei­mui. Val­dan­čio­sios par­ti­jos su­ta­rė teik­ti par­la­men­tui anks­tes­nę Tau­­ti­­nių ma­­žu­­mų įsta­­ty­­mo ver­­si­­ją, ku­rios ga­lio­ji­mas bai­gė­si 2010 me­tais. To­kį pro­jek­tą tre­čia­die­nį pa­tei­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos par­la­men­ta­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

Tuo tar­pu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, spa­lio pa­bai­go­je pa­teik­tas de­rin­ti su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms ir vi­suo­me­nei, su­lau­kė rim­tų VLKK pa­sta­bų.

Kaip ra­šo­ma VLKK sve­tai­nė­je pa­skelb­ta­me pa­sta­bų teks­te, įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­ta, kad "tau­ti­nei ma­žu­mai pri­klau­san­tis as­muo įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­ri tei­sę (...) vie­šai pa­teik­ti ženk­lus, įra­šus ir ki­to po­bū­džio in­for­ma­ci­ją tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba" ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Ta­ry­bos tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­jos nuo­sta­tos, kad ta in­for­ma­ci­ja yra pri­va­taus po­bū­džio. Be to, VLKK nuo­mo­ne, įsta­ty­me ne­tu­rė­tų lik­ti to­kių aiš­kiai ne­apib­rėž­tų są­vo­kų kaip įra­šai.

VLKK kri­ti­kuo­ja įsta­ty­mo pro­jek­te var­to­ja­mas są­vo­kas. "Įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­to­je var­to­ja­mos net trys skir­tin­gos są­vo­kos – as­me­niui su­pran­ta­ma kal­ba, gim­to­ji kal­ba ir ki­ta kal­ba, ku­rią jie (=jis) mo­ka. To­kios ter­mi­no­lo­gi­nės pa­inia­vos ne­tu­rė­tų bū­ti. Be to, vals­ty­bei ga­li bū­ti ne­pa­ke­lia­ma fi­nan­si­nė ir or­ga­ni­za­ci­nė naš­ta už­ti­krin­ti pri­va­lo­mą ne­mo­ka­mą ver­ti­mą ne tik į as­me­niui su­pran­ta­mą kal­bą, bet ir į gim­tą­ją ar bet ku­rią jo pa­si­rink­tą mo­ka­mą kal­bą", - tei­gia VLKK

Ko­mi­si­jai užk­liu­vo ir įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se tau­ti­nė ma­žu­ma su­da­ro ne ma­žiau 25 proc. nuo bend­ro­jo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų skai­čiaus, bend­rau­jant su val­di­nin­kais as­muo tu­ri tei­sę var­to­ti tos tau­ti­nės ma­žu­mos kal­bą (kreip­tis raš­tu ar­ba žo­džiu tos tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba į sa­vi­val­dy­bių vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tus, ir žo­džiu gau­ti at­sa­ky­mą ta pa­čia kal­ba). Anot VLKK, ši nuo­sta­ta "kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se pra­ktiš­kai įtei­sin­tų dvi­kal­bys­tę, t.y. tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba jo­se įgy­tų ofi­cia­lio­sios kal­bos sta­tu­są, o tai prieš­ta­rau­tų Kons­ti­tu­ci­jai. Rei­ka­la­vi­mas su­teik­ti tei­sę bend­rau­ti tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jams bū­tų pri­va­lo­ma mo­kė­ti ne tik vals­ty­bi­nę, bet ir vie­ną ar ke­lias tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bas", - ra­šo­ma VLKK pa­skelb­ta­me pa­sta­bų teks­te.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ne­tiks­lin­ga per­ženg­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­jos ri­bas. VLKK par­eng­ta­me teks­te ci­tuo­ja­ma šios kon­ven­ci­jos nuo­sta­ta, kad "ša­lys to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se tra­di­ciš­kai ar­ba gau­siai gy­ve­na tau­ti­nėms ma­žu­moms pri­klau­san­tys as­me­nys, jiems pra­šant ir jei toks pra­šy­mas ati­tin­ka rea­lų po­rei­kį, kiek įma­no­ma sten­gia­si mi­nė­tie­siems as­me­nims su­da­ry­ti są­ly­gas tau­ti­nės ma­žu­mos kal­bą var­to­ti bend­rau­jant su ad­mi­nis­tra­ci­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis." Ofi­cia­lia­me kon­ven­ci­jos aiš­ki­ni­me sa­ko­ma, kad ši nuo­sta­ta ne­api­ma vi­sų tau­ti­nėms ma­žu­moms pri­klau­san­čių as­me­nų ir vie­šo­sios val­džios san­ty­kių, ji tai­ko­ma tik ad­mi­nis­tra­ci­nei val­džiai. Aiš­ki­ni­me ad­mi­nis­tra­ci­nė val­džia iš es­mės su­ta­pa­ti­na­ma su om­buds­me­nų, t.y. nag­ri­nė­jan­čia pi­lie­čių skun­dus, ins­ti­tu­ci­ja.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, įsta­ty­mo pro­jek­to straips­nis, nu­sta­tan­tis, kad gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės, ku­rio­je tau­ti­nė ma­žu­ma su­da­ro ne ma­žiau kaip ket­vir­ta­da­lį gy­ven­to­jų, pa­va­di­ni­mas, jo­je esan­čių gat­vių, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų pa­va­di­ni­mai, to­pog­ra­fi­niai ženk­lai gre­ta vals­ty­bi­nės kal­bos ga­li bū­ti ra­šo­mi ir tos tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba, yra su­for­mu­luo­ta ne­tiks­liai – to­pog­ra­fi­niai ženk­lai ir pa­va­di­ni­mai yra skir­tin­go lyg­mens są­vo­kos, to­dėl, VLKK tei­gi­mu, ne­ga­li bū­ti var­di­ja­mi kaip ly­gia­ver­čiai da­ly­kai.

"Taip pat ky­la klau­si­mas, kur ir kaip (iš­vers­ti ar tik trans­li­te­ruo­ti) bū­tų ra­šo­mi gy­ve­na­mų­jų vie­tų, gat­vių, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų pa­va­di­ni­mai tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis. Kon­ven­ci­jos 11 str. 3 d. nu­ro­dy­ta: „Ša­lys to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se tra­di­ciš­kai gau­siai gy­ve­na tau­ti­nei ma­žu­mai pri­klau­san­tys as­me­nys, (1) rem­da­mo­si sa­vo tei­si­nės sis­te­mos rei­ka­la­vi­mais, o (2) pri­rei­kus ir su­tar­ti­mis su ki­to­mis vals­ty­bė­mis bei (3) at­siž­velg­da­mos į kon­kre­čias są­ly­gas, vi­suo­me­nei skir­tus tra­di­ci­nius vie­to­vių, gat­vių pa­va­di­ni­mus ir ki­tus to­pog­ra­fi­nius įra­šus sten­gia­si da­ry­ti taip pat ir ma­žu­mos kal­ba, (4) jei­gu yra pa­kan­ka­mas to­kio žy­mė­ji­mo po­rei­kis“. Įsta­ty­mo pro­jek­to 17 str. jo­kių są­ly­gų ne­nu­ro­dy­ta", - ra­šo­ma VLKK pa­skelb­ta­me teks­te.

VLKK taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad Eu­ro­pos Ta­ry­bos tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­ma są­vo­ka "tra­di­ci­niai pa­va­di­ni­mai", tai­gi šios da­lies nuo­sta­ta sie­ti­na su tau­ti­nių ma­žu­mų kul­tū­ros, taip pat kal­bos, pa­vel­do ap­sau­ga. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, prie sau­go­ti­nų ver­ty­bių ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ski­ria­mi nau­ji, jo­kios var­to­ji­mo tra­di­ci­jos ne­tu­rin­tys gat­vių pa­va­di­ni­mai, ku­rie rei­ka­lin­gi tik ad­mi­nis­tra­ci­nio te­ri­to­ri­nio da­ri­nio val­dy­mo ir ad­mi­nis­tra­vi­mo reik­mėms. Ko­mi­si­ja pa­žy­mi, kad šios kon­ven­ci­jos iš­aiš­ki­ni­me nu­ro­dy­ta, kad "lei­di­mas tu­rė­ti vie­ti­nius pa­va­di­ni­mus (...) ne­reiš­kia ko­kio nors ofi­cia­laus vie­ti­nių pa­va­di­ni­mų ma­žu­mos kal­ba pri­pa­ži­ni­mo". Pa­sak VLKK, ke­lio ženk­lai ir gat­vių len­te­lės yra val­dy­mo ir ad­mi­nis­tra­vi­mo ele­men­tai, to­dėl tai, kad juo­se pa­tei­kia­mi tik ofi­cia­lie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­to­var­džiai, ne­prieš­ta­rau­ja kon­ven­ci­jos nuo­sta­toms. "At­virkš­čiai, pa­va­di­ni­mai dviem kal­bo­mis ga­lė­tų trik­dy­ti po­li­ci­jos, me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, gel­bė­ji­mo tar­ny­bų veik­lą, nes, pa­vyz­džiui, gat­vių len­te­lė­se tei­kia­mi vers­ti­niai pa­va­di­ni­mai įvar­dy­tų ki­tą gat­vę, jie ne­su­tap­tų su rea­liais (ofi­cia­liai re­gis­truo­tais) pa­va­di­ni­mais, t. y. Ąžuo­lų g. ir ul. Dę­bo­wa yra du skir­tin­gi pa­va­di­ni­mai, jais ne­ga­li bū­ti įvar­di­ja­ma ta pa­ti gat­vė", - tei­gia VLKK.

Ko­mi­si­jos tei­gi­mu, dau­ge­liui įsta­ty­mo pro­jek­to for­mu­luo­čių trūks­ta tiks­lu­mo, aiš­ku­mo, iš­sa­mu­mo, o pa­čia­me teks­te gau­su kal­bos, ypač sky­ry­bos, klai­dų.