In memoriam

www.lzinios.lt prof. Vytautas Landsbergis 2013-01-08

Metams baigiantis atėjo nelinksma žinia iš anapus Atlanto: mus apleido ilgametis Lietuvos laisvės rūpintojas, gilus patriotas ir demokratas, Amerikos lietuvis Antanas (Anthony) Rudis. Buvo jau 101-erių, bemaž 102 metų, ir ligi paskutinio atodūsio jam rūpėjo Lietuva.

Kadaise, kaip JAV gimęs pilietis ir visuomenės veikėjas, inžinierius ir pramonininkas, A.Rudis daug dirbo ir veiksmingai prisidėjo parengiant garsiojo JAV Kongreso Charleso J.Kersteno komiteto išvadas dėl Baltijos šalių okupacijos. A.Rudis buvo to komiteto patarėjas ir vėliau finansavo fundamentalios dokumentų knygos „Baltijos valstybių užgrobimo byla“ išleidimą. Kersteno komiteto išvados įtvirtino ilgametę nuoseklią JAV politiką nepripažinti prievartinio okupuotos Lietuvos įjungimo į SSRS.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, A.Rudis be galo džiaugėsi, telkė JAV verslininkus, tikėjosi, kad Lietuva užmegs daug naudingų kontaktų. Rinko Lietuvos istorijos įdomybes, pavyzdžiui, garsiosios Tolstojų šeimos JAV išleistas knygas, kuriose giminė vedama nuo Algirdo palikuonių – didikų, įkurdintų valdose aplink Maskvą. Daugelis prisimena jo gyvenimo palydovę, jau anksčiau mirusią p. Mariją Rudienę, buvusią BALF pirmininkę, kuri kartu su vyru daug padėjo kalinamiems ir vargstantiems Lietuvos rezistentams.

Abiem – amžiną atilsį.